Privacy Policy för Livskämpar

Livskämpar AB är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som vi bestämmer ändamål och medel för. Detta kan till exempel vara för att hantera förfrågningar. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begreppet personuppgift avser information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person.

Så här behandlar Livskämpar personuppgifter

Livskämpar behandlar uppgifter för att kommunicera med den som lämnar in en förfrågan och för att handlägga förfrågan. Detta kan t.ex. vara förfrågningar om våra föreläsningar, utbildningar eller vår tjänst HR-stöd. Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn och kontaktuppgifter till de som vänt sig till Livskämpar.

Vem kan ta del av personuppgifterna

Det är enbart de medarbetare på Livskämpar som behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter som kommer att ta del av uppgifterna.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Livskämpar sparar endast personuppgifter så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

Dina rättigheter som registrerad

Individen vars personuppgifter behandlas av Livskämpar AB har vissa rättigheter. Livskämpar kommer att ta emot ansökan om att utnyttja rättigheter och ta ställning till önskemål utifrån dataskyddslagstiftningen och andra lagar.

Rätt till information

Individen vars personuppgifter Livskämpar behandlar har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som de behandlar om hen (ett så kallat registerutdrag).

Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar

När Livskämpar behandlar personuppgifter baserat på den lagliga grunden intresseavvägning har du rätt att invända mot sådan behandling.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall, t.ex. om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa Livskämpar från att använda uppgifterna annat än för att försvara rättsliga anspråk.

Rätt till radering

Du kan i vissa fall begära att få dina personuppgifter raderade.

Rätt att flytta dina personuppgifter

Om Livskämpar behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, t.ex. överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Klagomål

Om du anser att Livskämpar behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning uppmanas du att anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten och lämna in ditt klagomål.

Kontaktinformation

För att utnyttja någon av dessa rättigheter eller om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas, kontakta info@livskampar.se, eller Livskämpar ABs dataskyddsombud Marie Niljung.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Livskämpar AB.

Livskämpar AB

Kungsgatan 14, 652 25 Karlstad

Telefon: +46 (0)70 335 771 9

E-post: info@livskampar.se

Organisationsnummer: 559241-0780